Všeobecné obchodní podmínky

Zaškrtnutím výše uvedeného okénka ,,poskytuji souhlas`` udělujete souhlas společnosti  ičo 749 98 269 ke zpracování jména, přijmení, emailu. S ohledem na zpracování osobních udajů máte práva v souladu s čl. 15-20 obezného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a právo na výmaz.

Poskytuji souhlas

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je podnikatel, Radek Čech, IČ ................ se sídlem Podpísečná 2, Brno, jako zhotovitel/poskytovatel díla nebo služeb (dále jen ,,fotografka") a na straně druhé objednatel (dále jen ,,klient").

Klientem se rozumí každá fyzická i právnická osoba, které vzniká povinnost zaplatit cenu díla a dílo od zhotovitele převzít. Klient potvrzením termínu fotografování potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání potvrzujícího emailu, zprávy na facebooku nebo sms zprávy.

II. Objednávka

Objednávkou se rozumí písemné potvrzení nabídky k uzavření smlouvy mezi fotografkou a klientem o poskytnutí služby, zhotovení díla.

Přesný termín, hodinu a druh fotografování je klient povinen si domluvit v přiměřeně dlouhé době, před dnem, kdy fotografování zamýšlí, a to prostřednictvím facebookových stránek (www.rawfoto.cz) nebo emailu (rezervace@rawfoto.cz), případně telefonu (+ 420 739 302 081).

Po vzájemné dohodě mezi stranami bude fotografkou určen pro klienta nejvhodnější volný termín fotografování. Rezervaci termínu lze považovat za závaznou až po vyjádření souhlasu s obchodními podmínkami, obdržení informací o focení a obdržením stanovené zálohy ve stanovené lhůtě. Do této doby nelze termín považovat za rezervovaný.

III. Platba a záloha

Celková částka za fotografování je splatná v den fotografování.

Jedná-li se o komerční zakázku, focení produktů, promo focení, kdy není předem stanovený počet upravených hotových fotografií, je splatnost celkové částky možno dohodnout s fotografkou odlišně.

U ateliérového a svatebního focení je nutné uhradit zálohu. Termín je rezervovaný a zároveň závazný pro obě strany, až po uhrazení zálohy. Změna termínu je možná, pokud ji strany minimálně sedm dnů před původně rezervovaným a stanoveným termínem focení oznámí straně druhé. Pokud není možné, aby se klient z relevantního důvodu fotografování zúčastnil, je nutné, aby neprodleně fotografku kontaktoval a domluvil se na náhradním termínu. V případě, že se klient/objednatel nedostaví na focení v dohodnutém termínu a čase, bez omluvy, vzniká mu povinnost uhradit vzniklou škodu a nemá nárok na vrácení uhrazené zálohy.

IV. Výběr fotografií na retušování

Po fotografování fotografka zašle klientovi do sedmi dnů zprávu, jež bude obsahovat odkaz na webovou galerii, současně i návod, jak postupovat při výběru fotografií k retuši.

Fotografie v této galerie jsou pouze náhledové a jsou určeny výhradně pro výběr klienta k retušování. Tyto fotografie jsou v malém rozlišení, opatřeny vodoznakem a podle zákona č. 121/2000 Sb. Autorský zákon, je zakázáno tyto fotografie jakkoliv dále upravovat nebo používat bez písemného souhlasu fotografa.

V. Dodací lhůta

Dodací lhůta hotových vyretušovaných fotografií v elektronické podobě je 14 pracovních dnů ode dne, přijetí objednávky.

VI. Hotové fotografie, tisk

Všechny hotové vyretušované fotografie obdrží klient na svoji e-mailovou adresu v plné velikosti. Klientovi není poskytována možnost dodání neupravených fotografií, ani po domluvě.

Klient je povinen své případné připomínky k retuši, sdělit  neprodleně po tom, co si fotografie prohlédnul, nejpozději však do tří dnů od doručení, a své připomínky sdělit ihned.  Klientovi jinak zaniká nárok na změny těchto fotografií. Výběr těchto fotografií je závazný pro obě strany.

Není přípustná reklamace z důvodu barevného provedení výsledných fotografií v případě tisku.

VII. Retuš fotografií

Každá klientem vybraná fotografie projde základními úpravami, jako je ořez, vyvážení barev, úprava kontrastu, sytosti apod., při základní retuši se odstraňují různé vady pleti, modřiny, škrábance a pupínky

Veškerá přání na retušování (znaménka, pihy, barevné korekce pleti , vrásky apod.) je nutné, aby klient PÍSEMNĚ OZNÁMIL fotografce již při výběru fotografií k úpravě. Po úpravě fotografií již nemá nárok na jakékoli změny fotografií. Retuše na přání klienta jsou za příplatek 250,-/hod.

VIII. Dárkové poukazy ( fotobalíčky )

Dárkový poukaz na služby fotografa je možno zakoupit  elektronicky prostřednictvím emailu nebo na webových stránkách.

Dárkový poukaz je vždy vystaven na konkrétní fotobalíček. Tyto služby lze pouze navyšovat na vyšší fotobalíček, nikoliv na nižší.

V případě uplatnění poukazu je klient povinen se na focení objednat nejméně 30 dní před zamýšleným datem konání focení. Je však nutné, aby byla dodržena lhůta platnosti poukazu a focení proběhlo před jejím uplynutím.

Platnost je vždy konkrétně uvedena přímo na dárkovém poukazu. Tato platnost znamená pro klienta časovou omezenost užití poukazu, vzniká mu tedy možnost čerpání služeb v časově omezeném úseku, jež je uveden na poukazu. Klient má povinnost tuto dobu dodržet a zmeškáním mu nevzniká nárok na náhradu ani nárok tyto služby jakkoli vymáhat či požadovat.

Klientovi nevzniká nárok na navrácení částky v hotovosti ani bankovním převodem, za již uhrazený dárkový poukaz.

Pokud klient není ochoten se navrhnutým termínům přizpůsobit nebo pokud informuje fotografku o poukazu v intervalu menším než-li jeden měsíc, dárkový poukaz zaniká bez možnosti náhrady.

IX. Náhrada škody

Klient je v plné výši odpovědný za škody jím způsobené na vybavení ateliéru a je povinen nahradit vzniklou škodu v její plné výši, a to v ceně nikoliv časové, ale v ceně nového vybavení.

Nedostaví-li se klient na focení v termínu a čase, který byl dohodnut, aniž by o tom písemně informoval fotografa/ku, má fotograf/ka nárok na náhradu újmy ve formě zaplacení plné částky, jež byla dohodnuta mezi stranami. Klient je povinen svoji neúčast oznámit minimálně týden (sedm dnů) před datem focení, neučiní-li tak vzniká fotografce nárok na doplacení plné částky za fotografování.

X. Použití fotografií a jejich archivace

Klient smí fotografie použít pouze pro osobní účely, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

Klientovi je zakázáno fotku dále jakkoli upravovat.

Veškeré fotografie poskytnuté klientovi jsou nadále majetkem duševního vlastnictví fotografa/ky a klient není oprávněn s nimi nakládat pro komerční účely, prodej třetím stranám, aniž by měl písemný souhlas fotografky.

Uzavřením objednávky klient výslovně uděluje souhlas fotografovi/ce ke komerčnímu využití zhotovených fotografií. Fotografka má právo vytvořené fotografie využívat výlučně pro vlastní obchodní účely (web, články, propagační materiály, reklama, výstavní činnost, sociální sítě atp., není-li ve smlouvě stanoveno jinak a nevysloví-li klient nesouhlas formou písemného vyjádření). 

Fotograf/ka hotové fotografie zálohuje nejdéle po dobu šesti měsíců od předání fotografií klientovi.

Klient má povinnost si fotografie zálohovat sám a nemá nárok po uplynutí šesti měsíců od převzetí hotových fotografií na náhradu fotografií nebo opětovné zaslání.

XI. Reklamace

Reklamace na hotové fotografie musí být uplatněna písemnou formou, neprodleně po jejich převzetí a zjištění, nejdéle však 3 měsíce ode dne doručení hotových fotografií ke kontrole.

Fotograf/ka nemá odpovědnost za neuspokojivě odvedenou práci vizážistky či kadeřnice.

Make-up i účes je možné reklamovat před začátkem, či v průběhu fotografování. Po skončení fotografování klientovi nárok na tuto reklamaci zaniká.

Za důvod reklamace nelze považovat klientovu nespokojenost se svým vzhledem. Během fotografování je ze strany fotografky veden a instruován, jak má stát či se tvářit.

Důvodem reklamace také není rozdílné vnímání barevnosti fotek, ořez fotografií, či představa zpracování fotek dle klienta, které je zcela odlišné od stylu fotografa. Klient má možnost se seznámit s tvorbou fotografa/ky prostřednictvím všech výše uvedených cest a není z tohoto důvodu přípustná reklamace ze strany klienta týkající se odlišné představy o výsledku díla.

XII. Ostatní informace

Jakékoliv změny ve smlouvě mohou být provedeny pouze písemnou formou, případně emailem a obě strany s těmito změnami musí být písemně obeznámeny a písemně uvést svůj souhlas.

Pokud není možné, aby se klient z relevantního důvodu fotografování zúčastnil, je nutné, aby neprodleně fotografa/ku kontaktoval a domluvil se na náhradním termínu, viz. čl. IX.

Dostaví-li se klient na fotografování později, než byl stanovený čas, nemá nárok na náhradu. Tento ušlý čas se započítává do doby celého focení a není možné překročit časový úsek, který byl pro fotografování vyhrazen